top of page
AdobeStock_109852223-min.jpeg

Voorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan onze website!
Hier vindt u onze voorwaarden, neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

1. Algemeen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen makelaarsovereenkomsten gesloten makelaarsovereenkomsten tussen het makelaarskantoor “SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE” (hierna makelaars genoemd) en alle klanten (hierna klant genoemd), ongeacht of het om verkoop-/aankooporders of leasingopdrachten gaat. Als clausules alleen van toepassing zijn op ondernemers in de zin van § 14 BGB of handelaars, wordt dit duidelijk gemaakt in de betreffende clausule.

2. Makelaarsovereenkomst / enige overeenkomst / looptijd / tussenkomst van derden

De klant verbindt zich ertoe om voor de duur van de bemiddelingsovereenkomst geen derden in te schakelen of met de bemiddeling te belasten. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de vaste looptijd van het exclusieve contract 12 maanden. De makelaar heeft het recht om bij de afhandeling van de opdracht verdere makelaars in te schakelen. Bij een normale bemiddelingsovereenkomst is het de opdrachtgever toegestaan om meerdere makelaars in te schakelen om zijn woning op de markt te brengen.

3. Dubbele actie

De makelaar kan zowel voor de verkoper of verhuurder als voor de koper of huurder optreden; met uitzondering van wettelijke uitsluitingen.

 

4. Aanmaak/vervaldatum van claim

De commissievordering ontstaat ter bewijs van de mogelijkheid tot het sluiten of bemiddelen van een huur-, koop-, huur-, vennootschapsaandeel- of erfelijke bouwovereenkomst, evenals economisch gelijkwaardige overeenkomsten (hierna telkens ook hoofdovereenkomst genoemd) met betrekking tot het onroerend goed. . De vergoeding is verschuldigd bij het sluiten van het contract.

 

5. Schadebedrag

Het honorarium is – tenzij anders overeengekomen – afhankelijk van de ligging van de woning en de plaatselijke bemiddelingsprovisies. Ondernemers zijn uitgesloten van het verrekenen van provisievorderingen, behalve die welke wettelijk zijn vastgelegd of schriftelijk door de makelaar zijn erkend. Hetzelfde geldt voor het doen gelden van een retentierecht door ondernemers.

6. Verplichtingen van de klant

De klant geeft de makelaar volmacht tot inzage in het kadaster, bouwdossiers en alle overige officiële dossiers en draagt aan hem zijn gegevens en toegangsrechten over aan een WEG-beheerder. Het is de opdrachtgever-eigenaar verboden het object actief aan te bieden op internet en/of of krantenadvertenties tijdens de looptijd van de bemiddelingsovereenkomst; hij mag echter altijd de hoofdovereenkomst afsluiten als hij zonder tussenkomst van een makelaar een opdrachtnemer vindt. Alle informatie, inclusief het bewijs van eigendom, die de klant van de makelaar ontvangt, is uitsluitend voor eigen gebruik. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de makelaar is het de klant verboden dergelijke informatie en bewijsstukken aan derden door te geven. Indien de klant reeds op de hoogte was van de hem bewezen contractuele kwestie, moet hij de makelaar onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen en dit bewijzen. . De klant is voorts verplicht aan te geven of en wanneer en met wie de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen en welke koopprijs, huur- of leaserente is verdiend. Het contract moet onmiddellijk na het sluiten van het contract worden ingediend. De makelaar is daartoe gerechtigd de benodigde gegevens in te winnen bij kadasterkantoren, notarissen en andere partijen.

 

7. Claim tot terugbetaling van de agent

Indien de klant de hoofdovereenkomst tijdens de looptijd van de op zichzelf staande overeenkomst niet meer wil afsluiten of dit voorkomt of onrechtmatig maakt, verplicht de klant zich ertoe de daadwerkelijk bewezen kosten van de makelaar aan de makelaar te vergoeden.

 

8. Disclaimer

De aansprakelijkheid van de makelaar is beperkt tot grove nalatigheid of opzet. Uitgesloten hiervan is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, ledematen of gezondheid, die gebaseerd is op een nalatig plichtsverzuim door de makelaar of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent en de schending van een essentiële contractuele verplichting. Essentiële contractuele plichten zijn die verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen. De door de makelaar verstrekte woninginformatie is gebaseerd op gegevens verstrekt door de verkoper of een door de verkoper ingeschakelde derde en wordt door de makelaar niet op juistheid gecontroleerd. De makelaar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de objectinformatie.

9. Aanvullende afspraken

Wijzigingen, aanvullingen en aanvullende afspraken zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 

10. Plaats van uitvoering en jurisdictie

Als de makelaar en de klant volledige handelaars zijn, is de plaats van nakoming van alle verplichtingen en vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie en tegelijkertijd de plaats van jurisdictie de statutaire zetel van de makelaar.

 

11. Scheidbaarheidsclausule

Indien een of meer van de bovenstaande bepalingen ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Hetzelfde geldt in geval van ineffectiviteit van een onderdeel van een regeling. De betreffende ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die de economische belangen van de overeenkomstsluitende partijen het dichtst benadert en die niet in strijd is met de contractuele afspraken.

bottom of page