top of page
20240524_122134-min.jpg

Privacybeleid

SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE Verklaring inzake gegevensbescherming

Bezoek onze website

Een bezoek aan ons kantoor

Contact met ons opnemen via telefoon/e-mail/Facebook/Instagram

Deze gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van de website www.doldinger.com ( hierna "de website" genoemd) is geldig vanaf 24 mei 2022.

SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE informeert, in haar functie als verantwoordelijke instantie, haar gebruikers hierbij dat hun persoonlijk identificeerbare gegevens op de volgende manieren zullen worden verwerkt wanneer zij de website gebruiken:

c) BehandelingVerwerking betekent elke handeling of reeks handelingen, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, en toegepast op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, archiveren, bewaren, verwerken of wijzigen, extraheren, raadplegen, gebruiken, communiceren door verzending, verspreiding of enige andere vorm van toegang, vergelijking of onderlinge verbinding, beperking, onderdrukking of vernietiging.d) Beperking van de behandelingDe beperking van de behandeling bestaat uit het markeren van de opgeslagen persoonlijke gegevens om de toekomstige behandeling ervan te beperken.e) ProfileringProfiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid te analyseren of te voorspellen , gedrag, locatie of verandering van locatie van een dergelijke natuurlijke persoon.f) PseudonimiseringPseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie wordt gescheiden gehouden en is onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.g) Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de behandelingDe verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon, publiek autoriteit, dienst of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten, kan de verantwoordelijke voor de verwerking of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan worden bepaald in de wetgeving van de Unie of de lidstaten. h) Verwerker Verwerker betekent een natuurlijke of rechtspersoon, publiek autoriteit, instantie of ander orgaan dat persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.i) Ontvanger Onder de geadresseerde wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden doorgegeven, ongeacht of dit een derde partij. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.j) Derde Onder derde partij wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan. dan de betrokkene, de gegevensbeheerder, de gegevensverwerker en de personen die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de gegevensbeheerder of de gegevensbeheerder. persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling. k) Toestemming Toestemming wordt opgevat als elke wilsuiting die vrijelijk door de belanghebbende voor het specifieke geval wordt gegeven, op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze, in de vorm van een verklaring of enige andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarbij de belanghebbende geeft aan toestemming te geven voor de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is: SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE, Sandra Doldinger, E-mail: info@doldinger.com3.

CookiesDe internetpagina's van SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen. Veel internetpagina's en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID. Door het gebruik van cookies kan SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder cookie-instellingen. Door het gebruik van cookies kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, aangezien dit wordt verzorgd door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een webwinkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment voorkomen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zich dus permanent verzetten tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geïnstalleerde cookies op elk moment worden verwijderd met behulp van een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de installatie van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kan hij mogelijk niet alle functies van onze website volledig gebruiken.4. Gegevensverzameling en algemene informatie De website van SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE verzamelt een reeks gegevens en algemene informatie telkens wanneer een geïnteresseerde partij of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: de gebruikte browsertypen en -versies, het besturingssysteem dat door het loginsysteem wordt gebruikt, de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (zogenaamde verwijzer), de subwebsites die toegankelijk zijn via een login systeem op onze website, de datum en tijd van toegang tot de website, een internetprotocoladres (IP-adres), de internetprovider van het toegangssysteem, en andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om gevaar te voorkomen in geval van aanvallen op onze informatie technologiesystemen. Door het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om de inhoud van onze website correct aan te bieden, om de inhoud van onze website en de advertenties daarop te optimaliseren, om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en onze websitetechnologie op de lange termijn te garanderen, en om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseert SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE enerzijds de anoniem verzamelde gegevens en informatie, en anderzijds om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van ons bedrijf te verhogen en een optimaal niveau van bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. wij verwerken. Anonieme gegevens uit serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van eventuele persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.5. Mogelijkheid tot contact via de website Op basis van wettelijke bepalingen bevat de website van SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE gegevens die snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maken, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde e-mail (adres van e-mail). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel de betrokkene te verwerken of contact op te nemen. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven.6 Systematische verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonlijke gegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of in de mate dat Europese Richtlijnen en Verordeningen of andere wetgevers in wet- of regelgeving hebben dit zo bepaald waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is. Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese Richtlijn en Verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, is de persoonsgegevens gegevens worden routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.7. Rechten van de belanghebbende a) Recht op bevestiging Iedere betrokkene heeft op grond van de Europese Richtlijn en Verordening het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan zij op elk moment contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.b) Recht op toegangElke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese Richtlijn en de Makerverordening , om op elk moment en kosteloos van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te verkrijgen over de opgeslagen persoonsgegevens die hem betreffen, en een kopie van deze informatie.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een belanghebbende, zal altijd plaatsvinden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de privacybeschermingsregels. Landspecifieke gegevens van toepassing op SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE. Via deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de geïnteresseerde partijen via deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gebracht van hun rechten. Als gegevensbeheerder heeft SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming mogelijk te maken van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Gegevensoverdrachten via internet kunnen echter altijd onderhevig zijn aan beveiligingsproblemen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om zijn persoonlijke gegevens op alternatieve wijze, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.1. Definities: De gegevensbeschermingsverklaring van www.doldinger.com is gebaseerd op de termen die worden gebruikt door de Europese richtlijn en de Makersverordening bij het uitvaardigen van de Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij de gebruikte terminologie vooraf toelichten. In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termena) Persoonlijke jassenPersoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale van genoemde natuurlijke persoon.b) Geïnteresseerde Onder geïnteresseerde wordt verstaan elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.

Daarnaast heeft de wetgever van de Europese Richtlijn en Verordening de belanghebbende toegang verleend tot de volgende informatie: c) De doeleinden van de behandeling De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden gecommuniceerd, met name in de in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties, indien mogelijk, de verwachte duur van bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur; het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u aanbelangen, of om de beperking van de behandeling door de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling te verkrijgen, of een recht om zich tegen deze behandeling te verzetten het bestaan van een recht op beroep bij een controleautoriteit als de persoonsgegevens niet van de belanghebbende worden verzameld : Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de verwachte gevolgen van deze behandeling voor de belanghebbende. Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In een dergelijk geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties met betrekking tot de overdracht. Als de betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. .d) Recht op rectificatie Elke betrokkene die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese Richtlijn en Verordening het recht om de onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die hem betreffen te verzoeken. Daarnaast heeft de belanghebbende het recht om te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld – ook door middel van een aanvullende verklaring – rekening houdend met de doeleinden van de behandeling. Indien de belanghebbende dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking op elk moment.e) Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden) Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese Richtlijn en Verordening het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de verwijdering te verkrijgen van persoonsgegevens die hen onverwijld betreffen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover verwerking niet noodzakelijk is: De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn. De belanghebbende trekt de toestemming in waarop de behandeling gebaseerd was overeenkomstig art. 6(1)(a) DS-GVO of Art. 9(2)(a) DS-GVO en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 Paragraaf. 1 DS-GVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 Paragraaf. 2 van de DS-GVO. Persoonsgegevens zijn illegaal verwerkt. Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is. Persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 DS-GVO. Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE opgeslagen persoonlijke gegevens wil aanvragen, kan hij op elk moment: Neem contact op met een medewerker van de gegevensbeheerder.

De medewerker van SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE zorgt ervoor dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd. Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE en is ons bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke verplicht om de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met Art. 17 Paragraaf. 1 DS-GVO zal SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE redelijke maatregelen implementeren, inclusief technische maatregelen, om andere gegevensbeheerders te compenseren voor de verwerking van gepubliceerde persoonsgegevens, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de betrokkene te informeren dat u die andere verwerkingsverantwoordelijken hebt gevraagd om alle links naar de persoonsgegevens of kopieën of replica’s van de persoonsgegevens te verwijderen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE zorgt voor wat in individuele gevallen nodig is.f) Recht op beperking van de verwerking Elke belanghebbende partij die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese Richtlijn en de Verordening, om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren. De behandeling is onrechtmatig, de belanghebbende verzet zich de verwijdering van persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan. De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. De betrokkene heeft bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 AVG en het nog niet duidelijk is of de legitieme gronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene een verzoek wil indienen de beperking van persoonlijke gegevens opgeslagen door SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE, kunnen zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE zal verantwoordelijk zijn voor de beperking van de behandeling.g) Recht op gegevensportabiliteit Alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben het recht, toegekend door de Europese Richtlijn en de Verordening, om de persoonsgegevens te verkrijgen gegevens die hen betreffen, verstrekt door de belanghebbende aan een verwerkingsverantwoordelijke, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat. mechanica. U heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met artikel 6 para. 1 brief

A). AVG of Artikel 9 Paragraaf 2 Letter a) van de AVG, of in een contract overeenkomstig Artikel 6 Paragraaf 1 Letter b) van de AVG, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, tenzij de behandeling noodzakelijk is voor de vervulling van een missie van openbaar belang of bij de uitoefening van publieke bevoegdheden die aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn toegekend. Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om de overdracht van persoonsgegevens te verkrijgen rechtstreeks van de ene gegevensbeheerder naar de andere, voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit de rechten en vrijheden van andere mensen niet negatief beïnvloedt. Om het recht op gegevensportabiliteit af te dwingen, kan de belanghebbende contact opnemen met elke medewerker van SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE op h) Recht van verzet Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese Richtlijn en Verordening, om zich op elk moment, om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben. uit op basis van artikel 6 lid 1 letter e) of f) DS-GVO. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE zal bij verzet de verwerking van persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Als SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de belanghebbende bezwaar maakt tegen de behandeling voor directmarketingdoeleinden, zal SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE de verwerking van de persoonsgegevens voor genoemde doeleinden stopzetten. Bovendien heeft de belanghebbende het recht om zich, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die hen betreffen, uitgevoerd door SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden, in overeenstemming met artikel 89, sectie 1, van de Verordening Gegevensbescherming, tenzij deze behandeling noodzakelijk is voor de vervulling van een missie uitgevoerd om redenen van openbaar belang. Om het recht van verzet uit te oefenen, kan de belanghebbende partij contact opnemen met elke medewerker van SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE of rechtstreeks met een andere medewerker.

De belanghebbende partij kan zijn recht van verzet ook uitoefenen via geautomatiseerde procedures die gebruik maken van technische specificaties met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG.i) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese Richtlijn en de Verordening, om niet het voorwerp te zijn van een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, gebaseerd besluit dat voor hem rechtsgevolgen heeft of gevolgen heeft. op een vergelijkbare en significante manier, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is om een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke aan te gaan of uit te voeren, of (2) door de wetgeving van de Unie of de lidstaten is toegestaan, op grond waarvan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is aan en genoemde wet adequate maatregelen bevat om de rechten en vrijheden van de belanghebbende partij en hun legitieme belangen te beschermen, of (3) wordt genomen met uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende. Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een een contract tussen de belanghebbende en de gegevensbeheerder, of (2) wordt aangenomen met de uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende, zal SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE de passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, inclusief, op zijn minst, het recht om de tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, om hun standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten. Als de belanghebbende de rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil uitoefenen, kan hij contact opnemen met elke medewerker van de gegevensbeschermingsautoriteit. verwerkingsverantwoordelijke op elk moment.j) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Elke belanghebbende partij die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese Richtlijn en Verordening, om op elk gewenst moment zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Indien de belanghebbende gebruik wil maken van het recht om haar toestemming in te trekken, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.8. Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Facebook. De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op internet wordt beheerd, een online community die gebruikers over het algemeen in staat stelt met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform om meningen en ervaringen te delen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van het sociale netwerk onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en contacten te leggen via vriendschapsverzoeken. De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, als de betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt bezocht, de internetbrowser van het systeem

De computer van de betrokkene wordt door het betreffende Facebook-onderdeel automatisch gedwongen een weergave van het betreffende Facebook-onderdeel te downloaden. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt elke keer dat zij onze website bezoeken en gedurende hun verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan het betreffende Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk”-knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. data.Facebook ontvangt via het Facebook-onderdeel altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd op het moment dat hij onze website bezoekt; Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene al dan niet op het Facebook-onderdeel klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij of zij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt. Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://de- de.facebook.com/about/privacy/ biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door een onderdeel van Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen waarmee u de overdracht van gegevens naar Facebook kunt onderdrukken. De betrokkene kan deze toepassingen gebruiken om de overdracht van gegevens naar Facebook te onderdrukken.9. Privacybeleid over het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website het onderdeel Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse bestaat uit het verzamelen, samenstellen en evalueren van gegevens over het gedrag van websitebezoekers. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina werd weergegeven. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame. De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als toegang tot onze internetpagina’s plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Economische Gebied Europees. Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstroom naar onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van onze website. Google Analytics plaatst een cookie op het computersysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt bezocht, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch veroorzaakt door de betreffende Google Analytics-component om gegevens naar Google te verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te volgen en vervolgens de berekening van commissies mogelijk te maken. De cookie slaat persoonlijke informatie op, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan de via deze technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden. De betrokkene kan op elk moment de installatie van cookies door onze website voorkomen, zoals hierboven beschreven, door middel van een geschikte configuratie van de gebruikte internetbrowser en, in Zo kunt u zich permanent verzetten tegen de installatie van cookies. Deze instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website, evenals op de verwerking van dergelijke gegevens door Google, en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browserplug-in downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens of informatie over bezoeken aan internetpagina's naar Google Analytics kunnen worden verzonden. De installatie van de browserplug-in wordt door Google als bezwaar beschouwd. Als het computersysteem van de betrokkene vervolgens wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browserplug-in opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Zolang de browserplug-in door de betrokkene of door een andere persoon die onder de controle van de betrokkene valt, wordt verwijderd of gedeactiveerd, bestaat de mogelijkheid om de browserplug-in opnieuw te installeren of opnieuw te activeren. Meer informatie en de toepasselijke privacybeleid van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt via deze link nader uitgelegd

https://www.google.com/intl/de_de/analytics10. Privacybeleid over het gebruik en de toepassing van Google+. De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google+-knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op internet wordt geëxploiteerd, een onlinegemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform om meningen en ervaringen te delen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder andere privéprofielen aanmaken, foto's uploaden en contacten leggen via vriendschapsverzoeken. De exploitant van Google+ is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt bezocht, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarin een Google+-knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch een weergave van de overeenkomstige Google+-knop van Google. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht. U vindt informatieAls de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google bij elke toegang tot onze website en tijdens zijn verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Google+-knop verzameld en door Google aan het betreffende Google+-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen activeert en zo een Google+1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze gegevens persoonlijk op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband aanvaardt. Een Google+1-aanbeveling van de betrokkene op deze website wordt samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de in dit account opgeslagen foto, opgeslagen en verder verwerkt in andere Diensten. van Google, bijvoorbeeld de resultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of elders, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Daarnaast kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google registreert deze persoonlijke informatie ook om de verschillende Google-diensten te verbeteren of te optimaliseren. Via de Google+-knop ontvangt Google altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Google+ op het moment dat hij onze website bezoekt. ; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+ knop klikt of niet. Als de betrokkene de overdracht van persoonlijke gegevens aan Google niet wil, kan hij deze overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Google+ account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google+1-knop vindt u op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.11. Privacybeleid over het gebruik en de toepassing van Google AdWords. De verwerkingsverantwoordelijke heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in de zoekresultaten van Google, evenals in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan de adverteerder bepaalde trefwoorden vooraf specificeren, waarbij een advertentie alleen in de zoekresultaten van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker via de zoekmachine een voor het trefwoord relevant zoekresultaat retourneert. In het advertentienetwerk van Google worden advertenties via een automatisch algoritme en op basis van vooraf gedefinieerde trefwoorden naar onderwerprelevante websites verspreid. De exploitant van de Google AdWords-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Het doel van Google AdWords is om reclame te maken voor onze website door advertenties weer te geven die relevant zijn voor de interesses van de gebruiker op websites van derden en in de zoekresultaten van Google-zoekmachines, en door advertenties van derden op onze website weer te geven. Als een betrokkene onze website bezoekt via een Google-advertentie slaat Google een zogenaamde conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene op. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Met de conversiecookie wordt bijgehouden of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website zijn opgeroepen, zolang de cookie nog niet is verlopen. Via de conversiecookie kunnen zowel wij als Google nagaan of een betrokkene die via een AdWords-advertentie op onze website is gekomen, een verkoop heeft gegenereerd, dat wil zeggen een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd. De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, zijn gebruikt door Google om statistieken op te stellen over het bezoek aan onze website. Deze bezoekersstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen. De conversiecookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan de via deze technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden. De betrokkene kan op elk moment de installatie van cookies door onze website voorkomen, zoals hierboven beschreven, door middel van een geschikte configuratie van de gebruikte internetbrowser en, in Zo kunt u zich permanent verzetten tegen de installatie van cookies. Deze instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene vanuit een van de gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads openen en daar de gewenste instellingen uitvoeren. Meer informatie en de dissArt vindt u. 6 Ik heb aangestoken. een DS-GVO dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de belanghebbende partij is, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor een levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, kan de de verwerking is gebaseerd op Art. 6 Ik heb aangestoken. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor de verwerkingen die nodig zijn voor de toepassing van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien op ons bedrijf een wettelijke verplichting rust waarvoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 Ik heb aangestoken. c DS-GVO. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moesten worden doorgegeven. In dit geval zou de behandeling gebaseerd zijn op art. 6 Ik heb aangestoken. d DS-GVO. Tenslotte zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 Ik heb aangestoken. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn op deze rechtsgrond gebaseerd als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of van een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de geïnteresseerde partij. Deze verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was zij van mening dat er sprake zou kunnen zijn van een legitiem belang als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke voor de verwerking (overweging 47, zin 2 DS-GVO).13. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, ons legitieme belang is de ontwikkeling van onze activiteit ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.14. Duur van de opslag van persoonsgegevens. Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de overeenkomstige wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract.15. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonlijke gegevens Noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de belanghebbende om persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet faciliteren. Wij wijzen u erop dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld belastingregels) of ook kan voortvloeien uit contractuele regelingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartij). Soms kan het voor het aangaan van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de belanghebbende ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem aangaat. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de belanghebbende niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient hij/zij contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal van geval tot geval aan de betrokkene uitleggen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken gegevens en wat de gevolgen zouden zijn als deze niet worden gefaciliteerd.16. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming Als je jonger dan 16 jaar bent en toestemming wilt geven voor vrijwilligersdiensten, moet je je ouder of voogd om toestemming vragen. Wij gebruiken cookies en andere technologieën op onze website. Sommige zijn essentieel, terwijl andere ons helpen deze website en uw ervaring te verbeteren. Persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld IP-adressen) kunnen worden verwerkt, bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde advertenties en inhoud of het meten van advertenties en inhoud. Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken, zie ons Privacybeleid. Hier vindt u een overzicht van alle gebruikte cookies. U kunt uw toestemming geven voor hele categorieën of meer informatie tonen en zo alleen bepaalde cookies selecteren. Kortom, zij hebben het recht op: informatie, rectificatie, verwijdering (of recht om vergeten te worden), beperking van gegevensverwerking, overdraagbaarheid van gegevens ,bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,claim bij de toezichthouders.

ContactenDe verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking is SANDRA DOLDINGER REAL ESTATE, Carrer Venda de Sa Picassa, 07814 Santa Gertrudis, Ibiza, Spanje. Als u vragen heeft over onze gegevensverwerkers, geven wij u graag een actueel overzicht ervan. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. Dit is: info@doldinger.com Om bovengenoemde rechten uit te oefenen en informatie op te vragen, kunt u schrijven naar het e-mailadres info@doldingera.com of naar het postadres Sandra Doldinger Apdo 394 07814 Santa Gertrudis Ibiza.

bottom of page